GEBRUIKSVOORWAARDEN MOBO

Lees deze voorwaarden aandachtig alvorens u de Mobo App gebruikt, want ze zijn bindend voor u. Door de Mobo App te gebruiken, geeft u aan dat u deze voorwaarden aanvaardt, ongeacht of u beslist om zich te registreren bij AutoDialog. Hierdoor komt een bindende overeenkomst tot stand tussen u en AutoDialog betreffende het gebruik van de App. Als u deze voorwaarden niet aanvaardt, gebruik de Mobo App dan niet.

Deze overeenkomst heeft enkel betrekking op de terbeschikkingstelling van en uw gebruik van de Mobo App. De Mobo App maakt het mogelijk voor u om te communiceren met derden zoals uw dealer, garage voor onderhoud edm. AutoDialog maakt enkel deze communicatie mogelijk. Zij komt niet tussen in uw relatie met deze derden. Eventuele door deze derden te leveren diensten of producten worden geregeld onder uw overeenkomst met deze derden.

AutoDialog kan deze gebruiksvoorwaarden op ieder ogenblik wijzigen met een kennisgeving van 30 dagen. Indien u besluit gebruik te blijven maken van de Mobo App na verstrijken van deze termijn, wordt u geacht de nieuwe voorwaarden te hebben aanvaard. Indien u de nieuwe voorwaarden niet aanvaardt, dient u uw gebruik van de Mobo App te beëindigen.

1. Wettelijke vermeldingen

De Mobo App wordt beheerd door AutoDialog NV, een onderneming geregistreerd volgens Belgisch recht met ondernemingsnummer 0631.877.695. Het hoofdkantoor van AutoDialog NV is gevestigd te Stokerijstraat 29a1, 2110 Wijnegem. De officiële zetel is gevestigd te Driehoekstraat 134, 2240 Zandhoven.

2. Doel van de Mobo App en servicetoegang

Het doel van de Mobo App is om het voor u makkelijker te maken om uw auto te beheren en uw communicatie met dealers, garagisten edm. te faciliteren (hierna in deze voorwaarden “Verdeler(s)” genoemd. De Mobo App is een louter technologisch platform en komt niet tussen in uw relatie met deze Verdelers, en in de overeenkomsten die u al dan niet met hen afsluit betreffende de aankoop van diensten en producten.

Sommige koppelingen in de Mobo App kunnen verwijzen naar websites die beheerd worden door onafhankelijke eigenaars. De informatie die deze bevatten valt onder de gehele verantwoordelijkheid van die eigenaars. AutoDialog heeft geen controle over de inhoud van onafhankelijke websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor; deze koppelingen worden enkel ter informatie aan de bezoeker aangereikt.

Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in bijzondere voorwaarden bij in-app aankopen, wordt de Mobo App kosteloos ter beschikking gesteld. De Mobo App kan van tijd tot tijd worden aangepast. U heeft alleen toegang tot de laatst uitgegeven versie van de Mobo App. Iedere nieuwe versie of update van de Mobo App vervangt de originele of vorige versie ervan als gewijzigde versie en is bijgevolg onderhevig aan alle rechten en plichten zoals vermeld in deze gebruiksvoorwaarden.

Hoewel AutoDialog alles in het werk stelt om de Mobo App 24 uur per dag beschikbaar te houden, kan AutoDialog om geen enkele reden aansprakelijk worden gesteld voor de tijdelijke of periodieke onbeschikbaarheid van de App. De toegang tot de Mobo App kan tijdelijk en zonder voorafgaand bericht worden opgeschort bij systeemfouten, onderhoud of herstelling of wegens oorzaken waar AutoDialog geen vat op heeft. Zorg daarom steeds voor een back-up van eventueel gemaakte afspraken en contactgegevens.

3. Aanmaak van een account in de Mobo App

Wanneer u een account aanmaakt in de Mobo App aanvaardt u de volledige en onvoorwaardelijke aansprakelijkheid voor alle operaties die worden verricht onder dit account.

U bent aansprakelijk voor de vertrouwelijkheid van uw gebruikersnaam en paswoord, voor de toegang tot uw account en voor de handelingen en nalatigheden van welke partij ook die gebruik maakt van door u beheerde inloggegevens. U mag geen toegang verlenen tot de Mobo App aan derden.

U bent aansprakelijk voor de correctheid van de door u ingevulde gegevens, en zal deze te allen tijde actueel houden. In het geval dat u misbruik van inloggegevens vaststelt of vermoedt, dient u onmiddellijk uw wachtwoord te veranderen en AutoDialog te contacteren.

Het is mogelijk dat uw Verdeler uw account voor u heeft aangemaakt. In dergelijk geval dient u onmiddellijk de ingevulde gegevens te controleren en uw wachtwoord te wijzigen.

4. Gebruiksrechten

U krijgt een beperkte, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de Mobo App. Krachtens deze licentie mag dergelijk gebruik uitsluitend gebeuren in overeenstemming met het bedoelde gebruik van de Mobo App.

De Mobo App mag alleen gebruikt worden voor uw eigen persoonlijke activiteiten. Het is verboden om, ongeacht het doel (commercieel of niet), de Mobo App te verkopen, te verhuren, uit te lenen, te verdelen of te gebruiken in het kader van dienstverlening aan derden, zelfs ten kosteloze titel.

5. Duur en einde overeenkomst

U kan van de Mobo App gebruik maken voor een periode die niet bepaald is in de tijd.

AutoDialog kan de toegang tot de Mobo App te allen tijde opzeggen middels een redelijke opzeggingsperiode, en dit middels eenvoudige kennisgeving. In geval van achterstallige betalingen of gedrag in strijd met artikel 6 is AutoDialog gerechtigd de toegang met onmiddellijke ingang te beëindigen.

In geval van beëindiging van de toegang, wordt uw account automatisch afgesloten, en worden alle gegevens die in het account zijn opgeslagen gewist conform onze Privacy, Data en Cookie Policy. In geval u uw gegevens wenst te bewaren, dient u zelf –voorafgaandelijk aan de beëindiging van de toegang- een kopie te maken.

De overeenkomst tussen AutoDialog en consumenten betreffende het gebruik van de Mobo App kan niet worden herroepen, vermits de dienstverlening onmiddellijk en met instemming van de consument is gebeurd. De consument kan de overeenkomst evenwel op ieder ogenblik en zonder kosten beëindigen tenzij uitdrukkelijk anders voorzien bij een specifieke aankoop.

6. Eerlijk en correct gebruik

U dient te allen tijde eerlijk en correct gebruik te maken van de Mobo App.

U dient (i) alle internationale, nationale, regionale en lokale wetten en reglementen en (ii) alle beleidslijnen en procedures van AutoDialog in acht te nemen. U stemt ermee in om de Mobo App nooit te gebruiken voor illegale doeleinden of gedrag dat op enige andere wijze laakbaar is.

U mag geen inhoud verwerken of communicaties doen (i) die op enige manier onwettig, tergend, lasterlijk, onrechtmatig, bedreigend of nadelig zijn of op om het even welke andere manier laakbaar zijn; (ii) die u niet gerechtigd bent te verwerken/doen volgens enige wet of ingevolge contractuele of fiduciaire relaties; (iii) die een schending uitmaken van rechten van een derde partij, onder meer – maar niet beperkt tot – octrooi, handelsmerk, zakengeheim en auteursrechten.

U mag geen middelen, software of routines gebruiken of weergeven die andere partijen of de goede werking van de Mobo App kunnen schaden of die de systemen van AutoDialog onevenredig belasten.

U aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor uw account en stemt ermee in AutoDialog en haar aandeelhouders, bestuurders, directeurs, werknemers, agenten, verdelers, raadslieden, moedervennootschappen, dochtervennootschappen en filialen, te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, vonnissen, boetes, belastingen, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocatenerelonen en –kosten) die het gevolg zijn van of verband houden met de schending van de gebruiksvoorwaarden.

7. Nauwkeurigheid van de informatie

De informatie in de Mobo App wordt verstrekt bij wijze van informatie. Aangegeven prijzen zijn slechts richtprijzen. AutoDialog zal alle redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat de inhoud van deze informatie accuraat en up-to-date is. Door de aard van de voertuigvoorraden, prijswijzigingen bij Verdelers en wijzigingen in de specificaties van voertuigen bij de jaarlijkse updates, enz. kunnen de producten en diensten die in de Mobo App worden getoond, verschillen van de laatste specificaties. AutoDialog behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen in prijzen, kleuren, materialen, uitrusting, specificaties, modellen, versies of beschikbaarheid. Bepaalde beschreven of afgebeelde uitrusting kan slechts verkrijgbaar zijn in bepaalde landen of tegen meerprijs. Bepaalde diensten kunnen anders zijn geprijst dan weergegeven op de Mobo App.

AutoDialog is niet gemachtigd om Verdelers die u via de Mobo App diensten of producten aanbieden te binden. Daarom dient u specifiek vereiste eigenschappen van diensten en producten bij de bestelling te controleren bij de verkoper / dienstverlener. Enkel de door de verkoper / dienstverlener gehanteerde prijzen en specificaties zijn bindend. Een contract komt pas tot stand wanneer u met de desbetreffende verkoper / dienstverlener een contract hebt gesloten.

De verklaringen in de Mobo App zijn niet bindend en de materialen op de Mobo App zijn louter bedoeld ter informatie en houden geen voorwaarden, garanties of condities in. AutoDialog biedt de Mobo App dan ook, binnen de grenzen van de wet, aan met als uitgangspunt dat AutoDialog alle voorstellingen, garanties en condities of andere voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot voorwaarden opgelegd door de wet) uitsluit.

8. Contracten met Verdelers

De Mobo App laat u toe om te communiceren met Verdelers. U erkent dat AutoDialog geen verantwoordelijkheid heeft voor de inhoud en de uitvoering van overeenkomsten die u met deze partijen (al dan niet via de Mobo App) afsluit.

Afspraken voor het boeken van onderhoud kan u maken via de Mobo App. Deze worden bevestigd door de Verdeler via e-mail en/of in de dialog sectie in de Mobo App. Op dat moment komt de afspraak tot stand. Het is mogelijk dat in uitzonderlijke gevallen dit verloopt via de servicedesk van AutoDialog.

Indien noodzakelijk neemt uw Verdeler tussendoor rechtstreeks contact met u op in verband met de details van uw afspraak, bijvoorbeeld wanneer u bij de boeking de vraag om een mobiliteitsoplossing heeft aangevinkt.

Belangrijk: Op het ogenblik dat de afspraak definitief tot stand is gekomen, worden de algemene voorwaarden van de Verdeler van kracht. Dergelijke algemene voorwaarden regelen de afhaling van het voertuig, de betaling van de facturen, annulatie van de afspraak, de afspraken over meerwerkzaamheden, sleepkosten en/of voorschot, de aansprakelijkheid, de verleende waarborg(en), bevoegde rechtbanken etc. Vraag uw Verdeler indien gewenst om deze voorwaarden.

9. Intellectuele eigendom

De Mobo App en alle materialen in de Mobo App zijn de intellectuele eigendom van AutoDialog. Inhoud aangeboden onder een Creative Commons-licentie wordt duidelijk aangegeven en het gebruik van die inhoud wordt beheerd door die specifieke licentie. Alle andere materialen mogen niet gekopieerd of gereproduceerd worden, behalve in de mate van het nodige om hetzelfde online te bekijken. U mag echter wel volledige pagina’s van de Mobo App afdrukken voor uw persoonlijk gebruik op de volgende basis:

(a) De documenten of aanverwante grafische inhoud op de Mobo App worden op geen enkele manier gewijzigd.

(b) De grafische inhoud op de Mobo App wordt niet apart van de bijhorende tekst gebruikt

(c) De copyright-, handelsmerk- en andere kennisgevingen worden duidelijk aangegeven in alle kopieën.

Niettegenstaande het algemene karakter van het voorgaande kan AutoDialog u de mogelijkheid geven om wallpapers, screensavers en andere Mobo Apps van de Mobo App te gebruiken. Dergelijke downloads worden door deze voorwaarden gedekt. Elk gebruik van Mobo App-onderdelen dat niet beantwoordt aan deze voorwaarden is verboden, en dat ongeacht het doel. De materialen op de Mobo App werden grondig gescand en getest in alle fasen van de productie. Toch beveelt AutoDialog aan steeds een virusscan te activeren voor u de Mobo App gebruikt. AutoDialog adviseert u bovendien een actuele reservekopie van uw vaste schijf te maken voordat u de software gebruikt. Raadpleeg uw netwerkbeheerder alvorens u materialen downloadt op een computer in het netwerk.

10. Aansprakelijkheid

De Mobo App is in essentie een communicatieplatform. AutoDialog stelt het platform ter beschikking, maar komt niet tussen in uw communicaties met Verdelers. U dient zelf in te schatten of de Mobo App en de resultaten daarmee bereikt bruikbaar zijn voor uw doeleinden, en aanvaardt daar de verantwoordelijkheid voor.

AutoDialog zal zich redelijke inspanningen getroosten om de deugdelijke werking van de Mobo App te verzekeren. AutoDialog verklaart dat de Mobo App op een degelijke manier werd ontwikkeld en in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde industrienormen. AutoDialog garandeert echter niet dat Mobo App geheel vrij is van bugs en fouten.

AutoDialog garandeert niet dat de functies van de Mobo App voldoen aan uw performantievereisten of dat de Mobo App werkt in overeenstemming met uw verwachtingen. AutoDialog biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie en de garantie van geschiktheid voor een bepaald gebruik wordt hierbij uitgesloten.

U erkent de hoedanigheid van AutoDialog als louter aanbieder van een communicatieplatform, en zal zich in geval van een geschil met Verdelers niet richten tot AutoDialog, en AutoDialog vrijwaren met betrekking tot de aanspraken van de Verdelers jegens AutoDialog ingevolge uw handelingen op de Mobo App. U draagt de volle verantwoordelijkheid voor de correcte en wettelijke afhandeling van contracten die u met Verdelers sluit middels communicatie via de Mobo App.

AutoDialog kan enkel aansprakelijk worden gehouden voor haar zware fout. Zij kan niet worden aansprakelijk gehouden wanneer een defect of storing van de Mobo App te wijten is aan een defect in software of hardware die niet afkomstig is van AutoDialog.

AutoDialog is niet aansprakelijk ten aanzien van u of derden voor verlies van winst of omzet, verlies van gegevens, onrechtstreekse, gevolg- of incidentele schade, zelfs indien AutoDialog op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van dergelijke verliezen of schade. Voor rechtstreekse schade, indien herstel in natura niet mogelijk is, kan de aansprakelijkheid van AutoDialog ten aanzien van u enkel betrekking hebben op bewezen schade. Dit geldt zowel voor schade op contractuele als buitencontractuele grond. U moet alle noodzakelijke maatregelen treffen die redelijkerwijze kunnen worden verwacht om uw schade te beperken.

U zal AutoDialog vergoeden en vrijwaren tegen en met betrekking tot alle vorderingen, schade, verlies, kosten, uitgaven, verplichtingen, aansprakelijkheden, vorderingen en rechtsvorderingen, met inbegrip van maar zonder beperking tot de intrest en boetes, redelijke advocatenerelonen en –kosten en alle bedragen die worden betaald met het oog op de regeling van een eis, vordering of rechtsvordering die zou worden ingesteld tegen AutoDialog of die AutoDialog zou ondergaan en die voortvloeit uit, het gevolg is van of verband houdt met: (a) het niet vervullen of schenden van welke verplichting ook vermeld in deze gebruiksvoorwaarden; en (b) vorderingen van om het even welke aard door een derde partij die om het even welke schade lijdt die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van uw activiteiten met betrekking tot of in verband met uw gebruik van de Mobo App.

11. Persoonsgegevens

AutoDialog zal bij het verwerken van uw persoonsgegevens de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt naleven, alsook haar Privacy, Data en Cookie Policy .

12. Overmacht

Geen van beide partijen zal in gebreke zijn of anderszins aansprakelijk zijn voor enige vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst indien dergelijke vertraging of tekortkoming gebeurt door een oorzaak die onafhankelijk is van diens redelijke controle, met inbegrip van de elementen, aardbevingen, overstromingen, branden, epidemie, rellen, ziekte of staking van personeel, gebrek of vertraging van vervoer of communicatie, storingen in netwerk- of internetverbinding, storing in datacenters of enige handeling of verzuim door de andere partij of van diens werknemers, agenten of aannemers.

13. Klachten

Voor alle communicatie, informatie en/of klachten betreffende de dienstverlening van AutoDialog kan u terecht bij:

[YY Toevoegen:

- E-mailadres

- Fysiek adres

- Telefoonnummer]

14. Algemeen

Indien één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onuitvoerbaar worden verklaard, stemt u ermee in dat dit feit niet de nietigheid of onuitvoerbaarheid van de overblijvende bepalingen voor gevolg heeft, maar dat u en AutoDialog hun best zullen doen om de betrokken bepaling te vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die, in de mate van het mogelijke, het economische, zakelijke of andere doel van genoemde nietige of onuitvoerbare bepaling zal bereiken.

Het loutere feit dat AutoDialog niet aandringt op de strikte naleving door u van enige bepaling van de gebruiksvoorwaarden of deze niet afdwingt, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan of afstand van de rechten van AutoDialog voortvloeiend uit deze voorwaarde, tenzij dit schriftelijk wordt bevestigd.

De rechten en herstelmaatregelen die aan AutoDialog worden toegekend ingevolge de gebruiksvoorwaarden, zijn complementair met en beperken geenszins enige andere rechten of herstelmaatregelen die aan AutoDialog wettelijk zijn toegekend. Alle dergelijke rechten en herstelmaatregelen zijn cumulatief en kunnen afzonderlijk of samen worden uitgeoefend.

In geval u woonachtig bent in Nederland worden alle overeenkomsten tussen u en AutoDialog met betrekking tot het gebruik van de Mobo App beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Nederlandse recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Amsterdam (Nederland) uitsluitend bevoegd.

In geval u woonachtig bent in België worden alle overeenkomsten tussen u en AutoDialog met betrekking tot het gebruik van de Mobo App beheerst en uitgelegd in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zijn de rechtbanken te Antwerpen (België) uitsluitend bevoegd.